quorum

Algemene voorwaarden

 1. Quorum Advocaten bv BVBA, is een onderneming met als doel het beoefenen van het beroep van advocaat en is ingeschreven bij de Kruispuntbank Ondernemingen onder nummer 834.703.113.
 2. Behoudens voor zover zulks rechtens onmogelijk is, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Quorum Advocaten bv BVBA gesloten toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt gedekt. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekeringspolis mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de door Quorum Advocaten bv BVBA in rekening gebrachte honorarium in de desbetreffende zaak. Een aanspraak vervalt in ieder geval, indien Quorum Advocaten bv BVBA niet binnen 1 maand na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.
 3. Quorum Advocaten bv BVBA heeft het recht om bij de uitvoering van haar werkzaamheden in naam en voor rekening van de opdrachtgever derden in te schakelen. Quorum Advocaten bv BVBA zal bij de selectie van die derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Quorum Advocaten bv BVBA is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van die derden. Quorum Advocaten bv BVBA is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 4. Gelden die Quorum Advocaten bv BVBA van de opdrachtgever ontvangt en die Quorum Advocaten bv BVBA voor de opdrachtgever als cliënt dien aan te houden, zullen op een derdenrekening geplaatst worden bij een door Quorum Advocaten bv BVBA gekozen financiële instelling. Quorum Advocaten bv BVBA aanvaardt geen aansprakelijkheid ten opzichte van de opdrachtgever noch van enig andere persoon voor een faling of enige rechtshandeling of nalatigheid van een financiële instelling bij dewelke Quorum Advocaten bv BVBA gelden aanhoudt dan wel via dewelke gelden worden overgeschreven. Bijgevolg kan Quorum Advocaten bv BVBA niet aansprakelijk gehouden worden om bedragen die de financiële instelling in kwestie niet kan terugbetalen of overschrijven, zelf terug te betalen of over te schrijven.
 5. Elk advies dat door Quorum Advocaten bv BVBA gegeven wordt, dient enkel en alleen voor gebruik van de opdrachtgever en wordt enkel gegeven in het kader van de zaak waarvoor het gegeven is. Een advies mag niet gebruikt worden door derden. Evenmin mogen derden er zich op beroepen. De opdrachtgever aanvaardt dat hij een advies niet aan derden zal bekendmaken zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord (tenzij, indien nodig, aan andere professionele raadgevers van de opdrachtgever, maar zonder enige verplichting of aansprakelijkheid vanwege Quorum Advocaten bv BVBA ten opzichte van hen). Haar contractuele verplichtingen gelden enkel tegenover de opdrachtgever en strekken zich niet uit tot derden, tenzij indien Quorum Advocaten bv BVBA deze verantwoordelijkheid uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaardt.
 6. De opdrachtgever vrijwaart Quorum Advocaten bv BVBA en de met Quorum Advocaten bv BVBA verbonden personen tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de opdracht van de opdrachtgever en/of de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht. De schadevergoeding zal tevens de kosten van verdediging omvatten.
 7. Tenzij anders overeengekomen, zal het ereloon worden berekend aan de hand van het
  aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met uurtarieven die door Quorum Advocaten bv BVBA vastgesteld worden
 8. Onkosten betaald door Quorum Advocaten bv BVBA ten behoeve van de opdrachtgever zullen apart in rekening worden gebracht.
 9. Alle bedragen zijn exclusief BTW en exclusief enige belasting, toeslag of vergelijkbare verhoging die een cliënt, betaler of Quorum Advocaten bv BVBA op basis van toepasselijke regelgeving verplicht is te betalen of Quorum Advocaten bv BVBA verplicht is in rekening te brengen. De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 15 dagen, te rekenen vanaf de datum van de ereloonstaat.
 10. Deze algemene voorwaarden zijn niet alleen van toepassing op Quorum Advocaten bv BVBA, maar ook op alle personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust of op enige wijze zou kunnen rusten, inclusief verbonden personen (voor zover daarmee geen andersluidende afspraken zijn gemaakt of geen algemene voorwaarden van kracht zijn), alsmede alle respectievelijke rechtsopvolgers onder algemene titel.
 11. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die Quorum Advocaten bv BVBA aanvaardt, inclusief eventuele vervolgopdrachten en nieuwe opdrachten.
 12. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Quorum Advocaten bv BVBA is exclusief onderworpen aan Belgisch recht, met uitzondering van regels van internationaal privaatrecht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Antwerpen.