quorum

Algemene voorwaarden

 1. Quorum Advocatenkantoor BV, met zetel te Amerikalei 219, 2000 Antwerpen en ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen met nummer 0737.483.971 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) (“Quorum”), is een onderneming met als doel het beoefenen van het beroep van advocaat.

 2. Behoudens voor zover zulks rechtens onmogelijk is, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Quorum gesloten toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt gedekt. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekeringspolis mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de door Quorum in rekening gebrachte honorarium in de desbetreffende zaak. Een aanspraak vervalt in ieder geval, indien Quorum niet binnen 1 maand na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.

 3. Quorum heeft het recht om bij de uitvoering van haar werkzaamheden in naam en voor rekening van de opdrachtgever derden in te schakelen. Quorum zal bij de selectie van die derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Quorum is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van die derden. Quorum is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

 4. Gelden die Quorum van de opdrachtgever ontvangt en die Quorum voor de opdrachtgever als cliënt dient aan te houden, zullen op een derdenrekening geplaatst worden bij een door Quorum gekozen financiële instelling. Quorum aanvaardt geen aansprakelijkheid ten opzichte van de opdrachtgever noch van enig andere persoon voor een faling of enige rechtshandeling of nalatigheid van een financiële instelling bij dewelke Quorum gelden aanhoudt dan wel via dewelke gelden worden overgeschreven. Bijgevolg kan Quorum niet aansprakelijk gehouden worden om bedragen die de financiële instelling in kwestie niet kan terugbetalen of overschrijven, zelf terug te betalen of over te schrijven.

 5. Elk advies dat door Quorum gegeven wordt, dient enkel en alleen voor gebruik van de opdrachtgever en wordt enkel gegeven in het kader van de zaak waarvoor het gegeven is. Een advies mag niet gebruikt worden door derden. Evenmin mogen derden er zich op beroepen. De opdrachtgever aanvaardt dat hij een advies niet aan derden zal bekendmaken zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord (tenzij, indien nodig, aan andere professionele raadgevers van de opdrachtgever, maar zonder enige verplichting of aansprakelijkheid vanwege Quorum ten opzichte van hen). Haar contractuele verplichtingen gelden enkel tegenover de opdrachtgever en strekken zich niet uit tot derden, tenzij indien Quorum deze verantwoordelijkheid uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaardt.

 6. De opdrachtgever vrijwaart Quorum en de met Quorum verbonden personen tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de opdracht van de opdrachtgever en/of de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht. De schadevergoeding zal tevens de kosten van verdediging omvatten.

 7. Tenzij anders overeengekomen, zal het ereloon worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met uurtarieven die door Quorum vastgesteld worden.

 8. Onkosten betaald door Quorum ten behoeve van de opdrachtgever zullen apart in rekening worden gebracht.

 9. Alle bedragen zijn exclusief BTW en exclusief enige belasting, toeslag of vergelijkbare verhoging die een cliënt, betaler of Quorum op basis van toepasselijke regelgeving verplicht is te betalen of Quorum verplicht is in rekening te brengen. De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van de ereloonstaat.

 10. Bij niet-betaling van een factuur zal de opdrachtgever tevens automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een intrest a rato van 10% per jaar verschuldigd zijn vanaf de vervaldatum tot de volledige betaling van de factuur. Bovendien zal de opdrachtgever automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire som van 15% op het factuurbedrag, BTW exclusief, met een minimum van 500,00 EUR en een maximum van 12.500,00 EUR, verschuldigd zijn zonder afbreuk te doen aan het recht van Quorum om de effectief geleden schade in zulk geval integraal te vorderen van de opdrachtgever.

 11. Met betrekking tot enige persoonsgegevens die Quorum door de opdrachtgever of derden worden verstrekt in het kader van en met het oog op het verlenen van onze diensten erkent de opdrachtgever verwerkingsverantwoordelijke te zijn en als dusdanig overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming bepaalde verplichtingen te dragen. Quorum zal louter als verwerker optreden. Quorum mag deze persoonsgegevens gebruiken en doorgeven voor de doeleinden die verband houden met de zakelijke relatie met de opdrachtgever. De betrokkenen hebben het recht van toegang, verbetering en desgevallend schrapping van hun persoonsgegevens. De opdrachtgever stemt in met voormelde verwerking van persoonsgegevens, in eigen naam alsook in naam van zijn werknemers en aangestelden. Quorum neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van de opdrachtgever te garanderen. Om meer informatie te bekomen omtrent de aard van, en de wijze waarop Quorum persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, gelieve ons privacy beleid te raadplegen.

 12. Deze algemene voorwaarden zijn niet alleen van toepassing op Quorum, maar ook op alle personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust of op enige wijze zou kunnen rusten, inclusief verbonden personen (voor zover daarmee geen andersluidende afspraken zijn gemaakt of geen algemene voorwaarden van kracht zijn), alsmede alle respectievelijke rechtsopvolgers onder algemene titel.

 13. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die Quorum aanvaardt, inclusief eventuele vervolgopdrachten en nieuwe opdrachten.

 14. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Quorum is exclusief onderworpen aan Belgisch recht, met uitzondering van regels van internationaal privaatrecht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Antwerpen, afdeling Antwerpen.