Terug naar Law Expertises

Private Equity

Quorum assisteert private (risico-)investeerders bij de acquisitie van en investering in private en publieke ondernemingen. Verder begeleidt Quorum meerdere doelvennootschappen/private equity funds en desgevallend het management die private investeerders willen aantrekken. Zo verleent Quorum begeleiding bij de oprichting, structurering, inbrengen/kapitaalverhogingen, organisatie van het bestuur en het uitwerken van exit-strategieën.

Private Equity

Advocaten

Nieuws

Algemeen
Commercial
Corporate
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief • Basisbankdiensten nu ook beschikbaar voor ondernemingen

25/02/2021

De wet van 8 november 2020 treedt in werking op 1 mei 2021. Deze wet houdende de invoering van bepalingen inzake de bankdiensten voor ondernemingen in boek VII van het Wetboek van economisch recht, biedt ondernemingen die ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van de Ondernemingen (KBO) of die dergelijke inschrijving aanvraagt, en die door ten minste drie kredietinstellingen werd geweigerd, recht op een basisbankdienst. Ondernemers uit verscheidene sectoren (zoals onder andere de diamantsector, de voetbalsector, de blockchainsector, de horecasector, etc.), alsook eerder gefailleerde ondernemers die opnieuw een onderneming willen starten, ondervinden vaak moeilijkheden om een financiële instelling te vinden die hen een minimum aan bankdiensten wenst te leveren. Dit is problematisch daar in België het onmogelijk is een onderneming op te starten zonder te beschikken over een bankrekening. In de nasleep van de coronacrisis is het niet denkbeeldig dat heel wat ondernemingen betalingsmoeilijkheden kunnen hebben, en eventueel failliet kunnen gaan. De wet van 8 november 2020, biedt ondernemers de mogelijkheid om een heropstart vlotter te laten plaatsvinden. Overeenkomstig deze wet, heeft een in België gevestigde onderneming die is ingeschreven in de KBO, wiens aanvraag tot minimale betalingsdiensten door drie kredietinstellingen geweigerd werd, het recht op een basisbankdienst. Een weigering dient door de financiële instellingen schriftelijk en voldoende te worden gemotiveerd op individuele basis, binnen de tien werkdagen nadat de voormelde aanvraag werd ingediend meegedeeld te worden aan de betrokken onderneming. Collectieve beoordelingen door financiële instellingen, zoals het louter uitmaken van een bepaalde sector of beroepscategorie, zijn aldus verleden tijd. Ondernemingen kunnen enkel nog geweigerd worden op basis van de antiwitwaswetgeving, of indien zij reeds een betaalrekening in België of een andere EU lidstaat aanhouden. De basisbankdienst voor ondernemingen bestaat uit de uitvoering van (i) betalingstransacties (inclusief de overmaking van geldmiddelen op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbieder), (ii) domiciliëringen, (iii) betalingstransacties via een betaalinstrument, en (iv) overschrijvingen. Het recht op kredietverlening is evenwel uitgesloten. De onderneming waaraan de betalingsdiensten zijn geweigerd, kan een basisbankdienst aanvragen aan de basisbankdienst-kamer (een onderdeel van de FOD Economie), die op haar beurt advies vraagt aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI). De basisbankdienst-kamer wijst een in België gevestigde kredietinstelling aan die de basisbankdiensten ter beschikking dient te stellen, na ofwel positief advies van de CFI, ofwel stilzwijgen van de CFI gedurende zestig werkdagen. Slechts in een beperkt aantal gevallen kan de CFI weigeren. Het gaat dan vooral om situaties waarbij er een verband bestaat met witwaspraktijken of de financiering van terrorisme. Enkel indien een bestuurder van de onderneming veroordeeld is voor oplichting, bedrieglijke bankbreuk, valsheid in geschrifte of misbruik van vertrouwen, kan de aangewezen kredietinstelling de basisbankdienst alsnog weigeren. Vragen over deze materie? Quorum staat u graag bij. U kan hiervoor steeds contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij Quorum of door een e-mail te sturen aan info@quorumlaw.eu.
Lees meer
General
Commercial
Corporate
Credentials

Newsletter • Basic banking services now also available for enterprises

25/02/2021

On 1 May 2021, the Belgian Law of 8 November 2020 shall enter into force. This Belgian Law introducing provisions on corporate banking services in book VII of the Belgian Economic Code (BEC), entitles enterprises registered in the Crossroads Bank for Enterprises (CBE) or applying for such registration, who have been refused by at least three financial institutions, to a basic banking service. Entrepreneurs from a various range of sectors (such as the diamond sector, the football sector, the blockchain sector, the hospitality sector, etc.), as well as previously bankrupt entrepreneurs wanting to restart a business, often experience difficulties to find a financial institution that is willing to provide them with a minimum banking service. This is problematic since, in Belgium, it is impossible to start a business without having a bank account. In the post-corona crisis period, it is not inconceivable that many enterprises may experience payment difficulties and possibly go bankrupt. The Belgian Law of 8 November 2020, provides entrepreneurs the possibility to restart faster. Pursuant to this law, an enterprise established in Belgium, registered in the CBE, who’s application for a minimum of banking services has been refused by three financial institutions, is entitled to a basic banking service. Financial institutions’ refusals must be motivated in writing on an individual basis and communicated to the enterprise within ten business days following the submitted application. Collective assessments by financial institutions, such as merely belonging to a certain sector or professional category, are therefore outdated. Enterprises can only be refused on the basis of anti-money laundering legislation, or if they already hold a payment account in Belgium or another EU Member State. The basic banking services for enterprises includes the execution of (i) payment transactions (including the transfer of funds to a payment account with the user's payment service provider or with another payment service provider), (ii) direct debits, (iii) payment transactions through a payment instrument, and (iv) wire transfers. The right of lending is, however, excluded. The enterprise denied payment services, may request a basic banking service at the chamber for basic banking services (basisbankdienst-kamer) (a part of the Federal Public Service of Economy), which shall request advice from the Financial Information Processing Unit (Cel voor Financiële Informatieverwerking) (FIPU). The chamber for basic banking services will appoint a financial institution established in Belgium to provide the basic banking services after, either a positive advice of the FIPU, or a lack of reaction from the FIPU within sixty business days. The FIPU can only refuse in specific cases, mainly in case of a link with money laundering or terrorist financing. The appointed financial institution may only refuse the basis banking service, if a director of the enterprise has been convicted for fraud, fraudulent misrepresentation, forgery or abuse of trust. Do you have any questions about this matter? Quorum is pleased to assist you. You can always get in touch with your regular contact at Quorum or by sending an email to info@quorumlaw.eu.
Lees meer
Algemeen
Commercial
Corporate
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief • Aandeelhoudersovereenkomsten in het licht van het WVV: goede afspraken maken goede vrienden

15/02/2021

Het wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”) heeft meer impact dan u op eerste zicht zou denken. Zo is het aangewezen niet alleen uw statuten grondig te laten screenen, maar eveneens uw aandeelhoudersovereenkomsten. Het WVV biedt immers tal van nieuwe opties om afspraken tussen aandeelhouders vast te leggen. Eén van de belangrijkste wijzigingen vormt de versoepelingen binnen de besloten vennootschap (“BV”), waarbij voortaan ook in de vrije overdracht van aandelen kan worden voorzien. Omgekeerd, beschikken aandeelhouders ook over tal van opties om aan de overdracht van aandelen beperkingen te stellen. Zo kan een goedkeuringsclausule verhinderen dat om het even wie zijn intrede kan doen als aandeelhouder in de vennootschap. Voor het succesvol doorgroeien van een startup kan bijvoorbeeld de persoonlijke inzet van de oprichter cruciaal zijn. In dit geval kan een onvervreemdbaarheidsclausule voor een bepaalde periode ervoor zorgen de oprichter omwille van diens grote meerwaarde voor de vennootschap (capaciteiten, netwerk, cliënteel etc.) te binden. De uiteenlopende mogelijkheden die het WVV biedt, vereist maatwerk en dient steeds met de nodige juridische kennis te worden uitgewerkt om zo de positie van de aandeelhouder te versterken. Het is dus van belang om hierop in een aandeelhoudersovereenkomst te anticiperen en de overdrachtsbeperkingen nauwkeurig uit te werken met oog voor de wijzigingen van het WVV, maar ook van de nieuwe B2B-wet. Het voorzien in heldere afspraken omtrent potentiële geschillen tussen bestuurders en/of aandeelhouders, is zeker ook niet weg te denken in een aandeelhoudersovereenkomst. Indien op voorhand geen duidelijke regels zijn overeengekomen (bv. een bemiddelingsprocedure, bindende derdenbeslissing, aankoop-en verkoopopties etc.) kan een conflict evenwel het einde van de constructieve samenwerking tussen de aandeelhouders betekenen. Daarnaast kan het bestuursorgaan ook “à la carte” worden samengesteld. Bent u bestuurder? Hou er dan rekening mee dat u voortaan een statutaire ontslagbescherming kan voorzien, terwijl u voorheen ad nutum afzetbaar was. Het is wenselijk om conflicten en tegenstrijdigheden tussen de aandeelhoudersovereenkomst en de statuten te vermijden, indien in de statuten nieuwe clausules over het bestuur van de vennootschap werden opgenomen. Bovendien bevat het WVV een vernieuwde regeling voor het uitwerken van het stemrecht waaronder de invoering van aandelen met meervoudig stemrecht of zonder stemrecht. Dit kan interessant zijn in het kader van successieplanning, maar ook bij het aantrekken van nieuwe investeerders biedt deze techniek de mogelijkheid om de bestaande verhoudingen binnen uw vennootschap te behouden. Het is opportuun om dit uit te werken in een (bestaande) aandeelhoudersovereenkomst. Dankzij de ruime contractuele vrijheid die het WVV biedt, zijn tal van variaties mogelijk. Vragen over deze materie? Quorum staat u graag bij. U kan hiervoor steeds contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij Quorum of door een e-mail te sturen aan info@quorumlaw.eu.
Lees meer
Algemeen
Commercial
Corporate
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief • Algemene voorwaarden en modelcontracten na 1 december 2020

09/02/2021

Uw algemene voorwaarden en modelcontracten (B2B) na 1 december 2020 • Wat verandert er concreet voor uw onderneming? De wet van 4 april 2019 voert voor het eerst in België spelregels in die ondernemingen moeten beschermen tegen onrechtmatige clausules in overeenkomsten tussen ondernemingen onderling (“B2B”). Deze nieuwe regels beperken de contractsvrijheid van ondernemingen en zullen toepassing vinden op alle overeenkomsten die tussen ondernemingen worden gesloten, gewijzigd of hernieuwd na 1 december 2020. Als gevolg van het ruime toepassingsgebied, zal de wet van toepassing zijn in B2B-relaties op o.a. algemene voorwaarden, distributieovereenkomsten, koop-verkoopovereenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten en dienstverleningsovereenkomsten. De nieuwe B2B-wet voorziet in drie categorieën van onrechtmatige clausules: (i) het algemeen verbod voor ieder clausules dat, alleen of in samenhang met andere clausules, een kennelijk onevenwicht creëert tussen de rechten en plichten van de contracterende ondernemingen; (ii) de ‘grijze lijst’ en (iii) de ‘zwarte lijst’. De mogelijke impact van de B2B-wet mag niet onderschat worden, aangezien de wet een ruim toepassingsgebied kent en het opnemen van een onrechtmatige clausule in een overeenkomst leidt tot de nietigheid van deze clausule. Concreet bevat de ‘grijze’ lijst acht clausules waarvan vermoed wordt dat zij onrechtmatig zijn, zoals o.a. bedingen die zonder tegenprestatie het economisch risico verschuiven en bedingen die op ongepaste wijze de wettelijke rechten van een partij uitsluiten of beperken in geval van wanprestatie of gebrekkige uitvoering door de onderneming van een van haar contractuele verplichtingen. De grijze lijst zorgt voor grote onzekerheid. In de M&A-praktijk is het bijvoorbeeld gebruikelijk om risico’s te verschuiven tussen partijen, al dan niet door het gebruik van verklaringen & waarborgen en aansprakelijkheid te beperken. Dit zijn vaak ook belangrijke onderhandelingspunten in een koop-verkoopovereenkomst. Met de nieuwe B2B-wet komen “ongepaste” uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid (cap, basket, etc.), afwijkingen op de “normale” risicoverdeling tussen partijen en “ongepaste” beperking van contractuele verjaringstermijnen in het vizier. Het zal afwachten zijn hoe de rechter dergelijke clausules gaat interpreteren in het licht van de B2B-wet. Tot slot is er een ‘zwarte lijst’ van vier clausules die in overeenkomsten tussen ondernemingen steeds als onrechtmatig worden beschouwd, zoals bijvoorbeeld eenzijdige interpretatieclausules of onweerlegbare kennis- en aanvaardingsclausules. Voorzien uw algemene voorwaarden in een kennisname- en aanvaardingsclausule van de algemene voorwaarden? Opgepast, naar de toekomst toe zullen dergelijke clausules enkel geldig zijn als de contracterende onderneming ook de effectieve mogelijkheid heeft of heeft gekregen om kennis te nemen van uw algemene voorwaarden. Maatwerk zal meer dan ooit essentieel worden bij het opstellen van uw clausules om discussies en onzekerheid te kunnen voorkomen. Quorum adviseert u graag bij de screening van uw huidige modelcontracten en algemene voorwaarden teneinde deze aan te passen aan de nieuwe B2B-wet. U kan hiervoor steeds contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij Quorum of een e-mail sturen naar info@quorumlaw.eu.
Lees meer