quorum

Privacybeleid

Deze Privacyverklaring biedt u gedetailleerde informatie in verband met de bescherming van uw persoonsgegevens door Quorum Advocatenkantoor BV met maatschappelijke zetel te Amerikalei 219, 2000 Antwerpen en ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen met nummer 0737.483.971 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) (“Quorum”) conform de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Als verwerkingsverantwoordelijke is Quorum verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening. Het doel van deze Privacyverklaring is u te informeren over welke persoonsgegevens wij verwerken over u, de redenen waarvoor wij deze gegevens verwerken en delen, hoelang we ze bewaren en hoe u uw rechten kan uitoefenen.

Welke persoonsgegevens?

Quorum verwerkt verschillende categorieën van persoonsgegevens, met inbegrip van:

  • identificatiegegevens (vb. naam, voornaam, IP-adres); en
  • contactgegevens (vb. post – en emailadres, telefoonnummer).

Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

Wanneer u met ons per e-mail communiceert, indien u uw persoonsgegevens via onze website aan Quorum overmaakt door het invullen van ons contactformulier of door het versturen van een spontane sollicitatie dan zal Quorum deze gegevens vanzelfsprekend enkel verwerken voor dit doel en de verdere opvolging ervan.

Zo zal Quorum de gegevens per e-mail of van het contactformulier enkel gebruiken om met u contact op te nemen en te houden naar aanleiding van de door u gestelde vraag of het verder opvragen van informatie.

Indien uit het contact dat ontstaan is per e-mail of via het contactformulier geen contractuele relatie ontstaat dan zal Quorum uw persoonsgegevens nog gedurende zes (6) maanden bijhouden voor mogelijke verdere opvolging.

Verder bewaart Quorum uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?

Quorum verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens voor zover als nodig in het kader van onze dienstverlening:

  • met het oog op de uitvoering van een overeenkomst of ter voorbereiding hiervan;
  • op basis van de toestemming die u ons gaf; en/of
  • op basis van een gerechtvaardigd belang dat Quorum heeft om uw persoonsgegevens nog gedurende enige tijd verder te verwerken voor mogelijke opvolging.

Uw gegevens zullen worden verwerkt door al onze medewerkers.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Om de hoger vermelde doeleinden te vervullen, deelt Quorum in het kader van de behandeling van uw dossier uw persoonsgegevens enkel mee aan:

  • dienstverleners die namens ons diensten verlenen (e. onze medewerkers);
  • financiële en gerechtelijke instanties, overheids- of publieke instanties, op verzoek en voor zover wettelijk toegestaan;
  • bepaalde gereglementeerde beroepen zoals advocaten, notarissen of revisoren.

Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden steeds op de cloud van Quorum verwerkt.

Quorum sloot hiervoor een gegevensverwerkingsovereenkomst met de beheerder.

De beheerder neemt hierbij alle passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Worden uw gegevens doorgegeven aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte?

 Uw persoonsgegevens zullen geen voorwerp uitmaken van internationale doorgifte vanuit de Europese Economische Ruimte naar een land buiten de Europese Economische Ruimte.

 

Welke rechten heeft u tegenover ons in verband met uw persoonsgegevens?

U heeft steeds het recht om aan Quorum te vragen welke persoonsgegevens Quorum van u verwerkt en waarvoor, om onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren, om uw gegevens in bepaalde omstandigheden te wissen, om de verwerking van uw gegevens te beperken, om u te verzetten tegen gebruik voor direct marketingdoeleinden, en om uw persoonsgegevens naar een derde partij in een machine-leesbare vorm over te dragen.

Indien u vragen, klachten en/of opmerkingen heeft bij de wijze waarop Quorum uw persoonsgegevens verwerkt dan kan u steeds met ons kantoor contact opnemen (admin@quorumlaw.eu) of +32 3 337 35 20.

Deze verplichtingen doen uiteraard geen afbreuk aan het beroepsgeheim dat de relatie tussen de cliënt en zijn advocaat blijft kenmerken.

Automatische besluitvorming

De persoonsgegevens die u aan Quorum verschaft worden niet gebruikt voor automatische besluitvorming, met inbegrip van profilering.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer.

Om onze website te bekijken moet u geen persoonsgegevens meedelen: wel kan er gebruik gemaakt worden van cookies. Quorum gebruikt cookies om jouw gebruikservaring te verbeteren en onze website beter te laten functioneren.

U kan het gebruik van deze cookies weigeren door in uw browser de juiste instellingen te kiezen: daardoor is het wel mogelijk dat u niet meer alle functies van onze website kan gebruiken.