Nieuws

Algemeen
Commercial
Corporate
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief • Aandeelhoudersovereenkomsten in het licht van het WVV: goede afspraken maken goede vrienden

15/02/2021

Het wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”) heeft meer impact dan u op eerste zicht zou denken. Zo is het aangewezen niet alleen uw statuten grondig te laten screenen, maar eveneens uw aandeelhoudersovereenkomsten. Het WVV biedt immers tal van nieuwe opties om afspraken tussen aandeelhouders vast te leggen. Eén van de belangrijkste wijzigingen vormt de versoepelingen binnen de besloten vennootschap (“BV”), waarbij voortaan ook in de vrije overdracht van aandelen kan worden voorzien. Omgekeerd, beschikken aandeelhouders ook over tal van opties om aan de overdracht van aandelen beperkingen te stellen. Zo kan een goedkeuringsclausule verhinderen dat om het even wie zijn intrede kan doen als aandeelhouder in de vennootschap. Voor het succesvol doorgroeien van een startup kan bijvoorbeeld de persoonlijke inzet van de oprichter cruciaal zijn. In dit geval kan een onvervreemdbaarheidsclausule voor een bepaalde periode ervoor zorgen de oprichter omwille van diens grote meerwaarde voor de vennootschap (capaciteiten, netwerk, cliënteel etc.) te binden. De uiteenlopende mogelijkheden die het WVV biedt, vereist maatwerk en dient steeds met de nodige juridische kennis te worden uitgewerkt om zo de positie van de aandeelhouder te versterken. Het is dus van belang om hierop in een aandeelhoudersovereenkomst te anticiperen en de overdrachtsbeperkingen nauwkeurig uit te werken met oog voor de wijzigingen van het WVV, maar ook van de nieuwe B2B-wet. Het voorzien in heldere afspraken omtrent potentiële geschillen tussen bestuurders en/of aandeelhouders, is zeker ook niet weg te denken in een aandeelhoudersovereenkomst. Indien op voorhand geen duidelijke regels zijn overeengekomen (bv. een bemiddelingsprocedure, bindende derdenbeslissing, aankoop-en verkoopopties etc.) kan een conflict evenwel het einde van de constructieve samenwerking tussen de aandeelhouders betekenen. Daarnaast kan het bestuursorgaan ook “à la carte” worden samengesteld. Bent u bestuurder? Hou er dan rekening mee dat u voortaan een statutaire ontslagbescherming kan voorzien, terwijl u voorheen ad nutum afzetbaar was. Het is wenselijk om conflicten en tegenstrijdigheden tussen de aandeelhoudersovereenkomst en de statuten te vermijden, indien in de statuten nieuwe clausules over het bestuur van de vennootschap werden opgenomen. Bovendien bevat het WVV een vernieuwde regeling voor het uitwerken van het stemrecht waaronder de invoering van aandelen met meervoudig stemrecht of zonder stemrecht. Dit kan interessant zijn in het kader van successieplanning, maar ook bij het aantrekken van nieuwe investeerders biedt deze techniek de mogelijkheid om de bestaande verhoudingen binnen uw vennootschap te behouden. Het is opportuun om dit uit te werken in een (bestaande) aandeelhoudersovereenkomst. Dankzij de ruime contractuele vrijheid die het WVV biedt, zijn tal van variaties mogelijk. Vragen over deze materie? Quorum staat u graag bij. U kan hiervoor steeds contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij Quorum of door een e-mail te sturen aan info@quorumlaw.eu.
Lees meer
Algemeen
Commercial
Corporate
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief • Algemene voorwaarden en modelcontracten na 1 december 2020

09/02/2021

Uw algemene voorwaarden en modelcontracten (B2B) na 1 december 2020 • Wat verandert er concreet voor uw onderneming? De wet van 4 april 2019 voert voor het eerst in België spelregels in die ondernemingen moeten beschermen tegen onrechtmatige clausules in overeenkomsten tussen ondernemingen onderling (“B2B”). Deze nieuwe regels beperken de contractsvrijheid van ondernemingen en zullen toepassing vinden op alle overeenkomsten die tussen ondernemingen worden gesloten, gewijzigd of hernieuwd na 1 december 2020. Als gevolg van het ruime toepassingsgebied, zal de wet van toepassing zijn in B2B-relaties op o.a. algemene voorwaarden, distributieovereenkomsten, koop-verkoopovereenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten en dienstverleningsovereenkomsten. De nieuwe B2B-wet voorziet in drie categorieën van onrechtmatige clausules: (i) het algemeen verbod voor ieder clausules dat, alleen of in samenhang met andere clausules, een kennelijk onevenwicht creëert tussen de rechten en plichten van de contracterende ondernemingen; (ii) de ‘grijze lijst’ en (iii) de ‘zwarte lijst’. De mogelijke impact van de B2B-wet mag niet onderschat worden, aangezien de wet een ruim toepassingsgebied kent en het opnemen van een onrechtmatige clausule in een overeenkomst leidt tot de nietigheid van deze clausule. Concreet bevat de ‘grijze’ lijst acht clausules waarvan vermoed wordt dat zij onrechtmatig zijn, zoals o.a. bedingen die zonder tegenprestatie het economisch risico verschuiven en bedingen die op ongepaste wijze de wettelijke rechten van een partij uitsluiten of beperken in geval van wanprestatie of gebrekkige uitvoering door de onderneming van een van haar contractuele verplichtingen. De grijze lijst zorgt voor grote onzekerheid. In de M&A-praktijk is het bijvoorbeeld gebruikelijk om risico’s te verschuiven tussen partijen, al dan niet door het gebruik van verklaringen & waarborgen en aansprakelijkheid te beperken. Dit zijn vaak ook belangrijke onderhandelingspunten in een koop-verkoopovereenkomst. Met de nieuwe B2B-wet komen “ongepaste” uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid (cap, basket, etc.), afwijkingen op de “normale” risicoverdeling tussen partijen en “ongepaste” beperking van contractuele verjaringstermijnen in het vizier. Het zal afwachten zijn hoe de rechter dergelijke clausules gaat interpreteren in het licht van de B2B-wet. Tot slot is er een ‘zwarte lijst’ van vier clausules die in overeenkomsten tussen ondernemingen steeds als onrechtmatig worden beschouwd, zoals bijvoorbeeld eenzijdige interpretatieclausules of onweerlegbare kennis- en aanvaardingsclausules. Voorzien uw algemene voorwaarden in een kennisname- en aanvaardingsclausule van de algemene voorwaarden? Opgepast, naar de toekomst toe zullen dergelijke clausules enkel geldig zijn als de contracterende onderneming ook de effectieve mogelijkheid heeft of heeft gekregen om kennis te nemen van uw algemene voorwaarden. Maatwerk zal meer dan ooit essentieel worden bij het opstellen van uw clausules om discussies en onzekerheid te kunnen voorkomen. Quorum adviseert u graag bij de screening van uw huidige modelcontracten en algemene voorwaarden teneinde deze aan te passen aan de nieuwe B2B-wet. U kan hiervoor steeds contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij Quorum of een e-mail sturen naar info@quorumlaw.eu.
Lees meer
Algemeen
Commercial
Corporate
Credentials

Quorum adviseert de aandeelhouders van iGuana NV en iGuana B.V. bij de verkoop aan Youston NV

05/02/2021

iGuana is een bedrijf dat een eigen Document Management Software ontwikkelde en dat koppelt aan services om grote archieven te digitaliseren. Daarnaast bouwt het ook geavanceerde boekscanners onder het merk Qidenus. Het bedrijf met hoofdkwartier in Zaventem heeft vestigingen in Nederland, Cyprus, Praag en Wenen en werkt voor grote ziekenhuisgroepen, bibliotheken, musea en zowel openbare als privébedrijven. Youston NV is een bedrijf dat grote archieven stockeert en desgewenst digitaliseert. Quorum was verheugd om de aandeelhouders van iGuana NV en iGuana B.V. te begeleiden.
Lees meer
Algemeen
Commercial
Corporate
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief • Welke bescherming tegen schuldeisers heeft u nog?

02/02/2021

Tijdens de eerste coronagolf voorzag de Belgische wetgever reeds in verschillende beschermingsmaatregelen voor ondernemingen in moeilijkheden waaronder een moratorium op faillissement en een tijdelijke inperkingen van beslagen (zie KB nr. 15 van 24 april 2020). De Belgische wetgever sprong ook tijdens de tweede golf bij door de goedkeuring van een tweede moratorium dat afliep op 31 januari 2021 (zie artikel 71 van de wet van 20 december 2020). Deze tijdelijke maatregelen waren dan ook noodzakelijk om een tsunami van faillissementsprocedures te vermijden en ondernemingen tijdelijk de nodige ademruimte te bieden. Voormelde maatregel heeft echter tot gevolg gehad dat verscheidene “zombiebedrijven” in leven worden gehouden, hetgeen niet wenselijk is. Dientengevolge heeft de federale regering beslist het moratorium niet te verlengen, doch wel een versoepeling van de procedure van gerechtelijke reorganisatie toe te staan. Op heden zijn ondernemingen dan ook niet langer automatisch beschermd tegen een faillissement. Deze nieuwe steunmaatregel, waarvan de concrete invulling nog niet bekend is, is gericht op de herlancering van ondernemingen door ze tijdelijk te beschermen tegen hun schuldeiser(s) en een plan uit te werken om de schulden systematisch weg te werken. Het wetboek economisch recht voorziet in drie soorten procedures: (i) een minnelijk akkoord met één of meerdere schuldeisers, (ii) een collectief akkoord met de schuldeisers, of (iii) een overdracht van een gedeelte of van het geheel van de onderneming onder gerechtelijk gezag. Voorlopig zijn ondernemingen nog aangewezen op de gewone regeling die is opgenomen in het wetboek economisch recht aangezien de federale regering de uitwerking van de versoepeling nog niet geconcretiseerd heeft. Een dergelijke procedure kan aanzienlijke voordelen opleveren voor ondernemingen en dient beter vroeg dan laat te worden overwogen. Zij is echter ook niet zonder risico’s voor bestuurders van ondernemingen. Bij een foutieve gerechtelijke reorganisatie kunnen bestuurders immers opdraaien voor alle schulden bij een navolgend faillissement. Het is dus van cruciaal belang om de toestand van de onderneming in kaart te brengen en weloverwogen een beslissing te maken voor de ene, dan wel de andere procedure. Gepaste begeleiding en advies zijn hierin cruciaal. Verkeert uw onderneming in moeilijkheden of heeft u verdere vragen over de impact van deze maatregelen? Neem dan zeker contact op met uw vaste contactpersoon bij Quorum of stuur een e-mail aan info@quorumlaw.eu. Let’s get through this together!
Lees meer
Algemeen
Commercial
Corporate
Credentials

Quorum begeleidt TRAINM bij het verkrijgen van coronalening

29/01/2021

Quorum heeft TRAINM NV bijgestaan bij het verkrijgen van een ‘coronalening’ van 800.000 EUR verleend door Participatie Maatschappij Vlaanderen NV (hierna “PMV”). TRAINM NV is een uniek data-gestuurd multidisciplinair revalidatiecentrum voor kinderen en volwassenen met een neurologische of orthopedische aandoening of letsel. Met het toestaan van deze lening wil PMV de continuïteit van het revalidatiecentrum helpen verzekeren en mee de basis ondersteunen voor de verdere groei van TRAINM NV. Klik hier voor meer informatie: https://www.tijd.be/ondernemen/algemeen/coronalening-van-800-000-euro-voor-revalidatie-met-exoskeletten/10271967.html
Lees meer
Algemeen
Commercial
Corporate
Credentials

Quorum adviseert Unifiedpost Group bij de overnames van 21 Grams, BanqUP en Akti

29/01/2021

Unifiedpost Group is een Belgisch beursgenoteerd fintech-bedrijf dat een veilig, cloud-gebaseerd platform aanbiedt dat geautomatiseerde bedrijfsfuncties mogelijk maakt. Het Zweedse 21 Grams Holding is in Scandinavië een toonaangevende aanbieder van cruciale uitgaande mailingoplossingen en geoptimaliseerde post- en pakketdiensten. Door de overname van 21 Grams verwerft Unifiedpost Group een stevige voet aan de grond in Scandinavië en breidt zij haar activiteiten uit van vijftien naar twintig Europese landen. Daarnaast heeft Unifiedpost Group de Belgische ondernemingen BanqUP en Akti overgenomen. BanqUP is een gerenommeerde specialist in bankdiensten en Akti is een cloud bedrijf dat KMO's e-commerce oplossingen aanbiedt, waaronder ordermanagement en de verwerking van facturen. De overnames van BanqUP en Akti stellen Unifiedpost Group in staat om meer open banking en gegevensverwerkingsmogelijkheden te bieden aan haar KMO klantenbestand en zal hen helpen om hun e-commerce activiteiten te ontwikkelen. Quorum was verheugd Unifiedpost Group te begeleiden bij deze overnames die de positie van Unifiedpost Group als toonaangevend Europees fintech-bedrijf hebben versterkt. Klik hier voor meer informatie: https://www.unifiedpost.com/en/news/articles/unifiedpost-starts-2021-with-three-acquisitions
Lees meer
Algemeen
Commercial
Corporate
Credentials

Quorum adviseert EIFFAGE Group bij de overname van Solufak BV

25/01/2021

Solufak is een referentiespeler op de Belgische markt van audiovisuele (“AV”)-integratiediensten en levert end-to-end AV-oplossingen met behulp van high-end producten. De EIFFAGE Group is één van de Europese marktleiders op gebied van bouw, energiesystemen, infrastructuur en concessies. EIFFAGE Group met hoofdkantoor in Frankrijk, onderscheidt zich door de diversiteit van zijn vaardigheden en technische knowhow. Met de overname van 100% van de aandelen van Solufak voegt EIFFAGE Group een nieuw bedrijf toe aan haar portefeuille. Quorum was verheugd om de EIFFAGE Group te begeleiden bij deze overname. Klik hier voor meer informatie: https://www.solufak.be/en/news-1/as-of-01012021-solufak-is-part-of-the-eiffage-group
Lees meer
Algemeen
Commercial
Corporate
Credentials

Quorum staat Van Moer Logistics bij in de investering met Van Wellen Storage

25/01/2021

Van Wellen Storage heeft recent een belang verworven in het vastgoed van Van Moer Logistics. Met deze transactie bestendigen Van Moer en Van Wellen hun samenwerking in de Haven van Antwerpen en bouwen zij verder aan de toekomst. Tegelijk heeft de oprichter en CEO van Van Moer Logistics, een substantiële kapitaalverhoging doorgevoerd in de logistieke activiteiten van zijn bedrijf, waarmee ook de forse groei van deze bedrijfsafdeling kan worden verdergezet. Het was een genoegen Van Moer Logistics bij beide transacties te mogen bijstaan. Klik hier voor meer informatie: https://vanmoer.com/blog/investing-in-the-future-with-van-wellen-storage
Lees meer
Algemeen
Commercial
Corporate
Credentials

Quorum staat INOPSYS NV bij in investeringsronde

22/12/2020

Quorum staat INOPSYS NV bij in investeringsronde van 5,2 miljoen euro. Bekijk het volledige persbericht hieronder. Klik hier voor meer informatie: https://www.tijd.be/ondernemen/milieu-energie/vlaamse-scale-up-haalt-palladium-en-zink-uit-afvalwater/10280408.html
Lees meer
Algemeen
Commercial
Corporate
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief • Update • Let’s get digital

13/05/2020

Update Let’s get digital – Een praktische kijk: COVID – 19 crisis versus algemene vergadering. Geactualiseerde bijdrage naar aanleiding van de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van het Koninklijk Besluit van 28 april 2020 tot verlenging van de maatregelen genomen bij het Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020. Het KB nr. 4 heeft versoepelingen ingevoerd die vennootschappen in staat stellen hun algemene vergaderingen te organiseren zonder de dwingende regels ter bestrijding van het COVID-19 virus te overtreden. Het Koninklijk Besluit van 28 april 2020 verlengt het temporeel toepassingsgebied van de uitzonderingsregeling tot 30 juni 2020. De verlenging tot 30 juni 2020 heeft echter geen invloed op de uiterste datum voor de algemene jaarvergadering. Het principe blijft dat men de vergadering maximaal 10 weken mag uitstellen na de uiterste wettelijk toegelaten datum.
Lees meer
Algemeen
Commercial
Corporate
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief • Let’s get digital • Een praktische kijk

07/04/2020

Let’s get digital – Een praktische kijk: COVID – 19 crisis versus algemene vergadering. Het houden van fysieke vergaderingen is in tijden van de COVID- 19 crisis en de door de overheid opgelegde maatregelen onmogelijk geworden. In deze context werd een volmachtsbesluit met betrekking tot de organisatie van de algemene vergadering van vennootschappen voorgelegd aan de regering waarbij tijdelijk een aantal versoepelingen worden geboden die de vennootschappen in staat stellen de gewone algemene vergaderingen, die voorafgaand aan 19 april 2020 werden of moeten worden samengeroepen, te organiseren mits het respecteren van de dwingende regels ter bestrijding van het COVID-19 virus.
Lees meer
Algemeen
Commercial
Corporate
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief • Voorkomen is beter dan genezen

31/03/2020

Voorkomen is beter dan genezen – bestuurders nemen best nu maatregelen. De uitbraak van het COVID-19 virus en de beschermende maatregelen uitgevaardigd door de overheid hebben een bijzondere impact op uw onderneming, o.a. op financieel vlak. Bijgevolg is het cruciaal dat iedere bestuurder tijdig de nodige maatregelen kan nemen om bestuurdersaansprakelijkheid te vermijden.
Lees meer