Nieuws

Algemeen
Commercial
Corporate
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief • Basisbankdiensten nu ook beschikbaar voor ondernemingen

25/02/2021

De wet van 8 november 2020 treedt in werking op 1 mei 2021. Deze wet houdende de invoering van bepalingen inzake de bankdiensten voor ondernemingen in boek VII van het Wetboek van economisch recht, biedt ondernemingen die ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van de Ondernemingen (KBO) of die dergelijke inschrijving aanvraagt, en die door ten minste drie kredietinstellingen werd geweigerd, recht op een basisbankdienst. Ondernemers uit verscheidene sectoren (zoals onder andere de diamantsector, de voetbalsector, de blockchainsector, de horecasector, etc.), alsook eerder gefailleerde ondernemers die opnieuw een onderneming willen starten, ondervinden vaak moeilijkheden om een financiële instelling te vinden die hen een minimum aan bankdiensten wenst te leveren. Dit is problematisch daar in België het onmogelijk is een onderneming op te starten zonder te beschikken over een bankrekening. In de nasleep van de coronacrisis is het niet denkbeeldig dat heel wat ondernemingen betalingsmoeilijkheden kunnen hebben, en eventueel failliet kunnen gaan. De wet van 8 november 2020, biedt ondernemers de mogelijkheid om een heropstart vlotter te laten plaatsvinden. Overeenkomstig deze wet, heeft een in België gevestigde onderneming die is ingeschreven in de KBO, wiens aanvraag tot minimale betalingsdiensten door drie kredietinstellingen geweigerd werd, het recht op een basisbankdienst. Een weigering dient door de financiële instellingen schriftelijk en voldoende te worden gemotiveerd op individuele basis, binnen de tien werkdagen nadat de voormelde aanvraag werd ingediend meegedeeld te worden aan de betrokken onderneming. Collectieve beoordelingen door financiële instellingen, zoals het louter uitmaken van een bepaalde sector of beroepscategorie, zijn aldus verleden tijd. Ondernemingen kunnen enkel nog geweigerd worden op basis van de antiwitwaswetgeving, of indien zij reeds een betaalrekening in België of een andere EU lidstaat aanhouden. De basisbankdienst voor ondernemingen bestaat uit de uitvoering van (i) betalingstransacties (inclusief de overmaking van geldmiddelen op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbieder), (ii) domiciliëringen, (iii) betalingstransacties via een betaalinstrument, en (iv) overschrijvingen. Het recht op kredietverlening is evenwel uitgesloten. De onderneming waaraan de betalingsdiensten zijn geweigerd, kan een basisbankdienst aanvragen aan de basisbankdienst-kamer (een onderdeel van de FOD Economie), die op haar beurt advies vraagt aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI). De basisbankdienst-kamer wijst een in België gevestigde kredietinstelling aan die de basisbankdiensten ter beschikking dient te stellen, na ofwel positief advies van de CFI, ofwel stilzwijgen van de CFI gedurende zestig werkdagen. Slechts in een beperkt aantal gevallen kan de CFI weigeren. Het gaat dan vooral om situaties waarbij er een verband bestaat met witwaspraktijken of de financiering van terrorisme. Enkel indien een bestuurder van de onderneming veroordeeld is voor oplichting, bedrieglijke bankbreuk, valsheid in geschrifte of misbruik van vertrouwen, kan de aangewezen kredietinstelling de basisbankdienst alsnog weigeren. Vragen over deze materie? Quorum staat u graag bij. U kan hiervoor steeds contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij Quorum of door een e-mail te sturen aan info@quorumlaw.eu.
Lees meer
Algemeen
Commercial
Corporate
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief • Aandeelhoudersovereenkomsten in het licht van het WVV: goede afspraken maken goede vrienden

15/02/2021

Omgekeerd, beschikken aandeelhouders ook over tal van opties om aan de overdracht van aandelen beperkingen te stellen. Zo kan een goedkeuringsclausule verhinderen dat om het even wie zijn intrede kan doen als aandeelhouder in de vennootschap. Voor het succesvol doorgroeien van een startup kan bijvoorbeeld de persoonlijke inzet van de oprichter cruciaal zijn. In dit geval kan een onvervreemdbaarheidsclausule voor een bepaalde periode ervoor zorgen de oprichter omwille van diens grote meerwaarde voor de vennootschap (capaciteiten, netwerk, cliënteel etc.) te binden. De uiteenlopende mogelijkheden die het WVV biedt, vereist maatwerk en dient steeds met de nodige juridische kennis te worden uitgewerkt om zo de positie van de aandeelhouder te versterken. Het is dus van belang om hierop in een aandeelhoudersovereenkomst te anticiperen en de overdrachtsbeperkingen nauwkeurig uit te werken met oog voor de wijzigingen van het WVV, maar ook van de nieuwe B2B-wet. Het voorzien in heldere afspraken omtrent potentiële geschillen tussen bestuurders en/of aandeelhouders, is zeker ook niet weg te denken in een aandeelhoudersovereenkomst. Indien op voorhand geen duidelijke regels zijn overeengekomen (bv. een bemiddelingsprocedure, bindende derdenbeslissing, aankoop-en verkoopopties etc.) kan een conflict evenwel het einde van de constructieve samenwerking tussen de aandeelhouders betekenen. Daarnaast kan het bestuursorgaan ook “à la carte” worden samengesteld. Bent u bestuurder? Hou er dan rekening mee dat u voortaan een statutaire ontslagbescherming kan voorzien, terwijl u voorheen ad nutum afzetbaar was. Het is wenselijk om conflicten en tegenstrijdigheden tussen de aandeelhoudersovereenkomst en de statuten te vermijden, indien in de statuten nieuwe clausules over het bestuur van de vennootschap werden opgenomen. Bovendien bevat het WVV een vernieuwde regeling voor het uitwerken van het stemrecht waaronder de invoering van aandelen met meervoudig stemrecht of zonder stemrecht. Dit kan interessant zijn in het kader van successieplanning, maar ook bij het aantrekken van nieuwe investeerders biedt deze techniek de mogelijkheid om de bestaande verhoudingen binnen uw vennootschap te behouden. Het is opportuun om dit uit te werken in een (bestaande) aandeelhoudersovereenkomst. Dankzij de ruime contractuele vrijheid die het WVV biedt, zijn tal van variaties mogelijk. Vragen over deze materie? Quorum staat u graag bij. U kan hiervoor steeds contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij Quorum of door een e-mail te sturen aan info@quorumlaw.eu.
Lees meer
Algemeen
Commercial
Corporate
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief • Algemene voorwaarden en modelcontracten na 1 december 2020

09/02/2021

Uw algemene voorwaarden en modelcontracten (B2B) na 1 december 2020 • Wat verandert er concreet voor uw onderneming? De wet van 4 april 2019 voert voor het eerst in België spelregels in die ondernemingen moeten beschermen tegen onrechtmatige clausules in overeenkomsten tussen ondernemingen onderling (“B2B”). Deze nieuwe regels beperken de contractsvrijheid van ondernemingen en zullen toepassing vinden op alle overeenkomsten die tussen ondernemingen worden gesloten, gewijzigd of hernieuwd na 1 december 2020. Als gevolg van het ruime toepassingsgebied, zal de wet van toepassing zijn in B2B-relaties op o.a. algemene voorwaarden, distributieovereenkomsten, koop-verkoopovereenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten en dienstverleningsovereenkomsten. De nieuwe B2B-wet voorziet in drie categorieën van onrechtmatige clausules: (i) het algemeen verbod voor ieder clausules dat, alleen of in samenhang met andere clausules, een kennelijk onevenwicht creëert tussen de rechten en plichten van de contracterende ondernemingen; (ii) de ‘grijze lijst’ en (iii) de ‘zwarte lijst’. De mogelijke impact van de B2B-wet mag niet onderschat worden, aangezien de wet een ruim toepassingsgebied kent en het opnemen van een onrechtmatige clausule in een overeenkomst leidt tot de nietigheid van deze clausule. Concreet bevat de ‘grijze’ lijst acht clausules waarvan vermoed wordt dat zij onrechtmatig zijn, zoals o.a. bedingen die zonder tegenprestatie het economisch risico verschuiven en bedingen die op ongepaste wijze de wettelijke rechten van een partij uitsluiten of beperken in geval van wanprestatie of gebrekkige uitvoering door de onderneming van een van haar contractuele verplichtingen. De grijze lijst zorgt voor grote onzekerheid. In de M&A-praktijk is het bijvoorbeeld gebruikelijk om risico’s te verschuiven tussen partijen, al dan niet door het gebruik van verklaringen & waarborgen en aansprakelijkheid te beperken. Dit zijn vaak ook belangrijke onderhandelingspunten in een koop-verkoopovereenkomst. Met de nieuwe B2B-wet komen “ongepaste” uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid (cap, basket, etc.), afwijkingen op de “normale” risicoverdeling tussen partijen en “ongepaste” beperking van contractuele verjaringstermijnen in het vizier. Het zal afwachten zijn hoe de rechter dergelijke clausules gaat interpreteren in het licht van de B2B-wet. Tot slot is er een ‘zwarte lijst’ van vier clausules die in overeenkomsten tussen ondernemingen steeds als onrechtmatig worden beschouwd, zoals bijvoorbeeld eenzijdige interpretatieclausules of onweerlegbare kennis- en aanvaardingsclausules. Voorzien uw algemene voorwaarden in een kennisname- en aanvaardingsclausule van de algemene voorwaarden? Opgepast, naar de toekomst toe zullen dergelijke clausules enkel geldig zijn als de contracterende onderneming ook de effectieve mogelijkheid heeft of heeft gekregen om kennis te nemen van uw algemene voorwaarden. Maatwerk zal meer dan ooit essentieel worden bij het opstellen van uw clausules om discussies en onzekerheid te kunnen voorkomen. Quorum adviseert u graag bij de screening van uw huidige modelcontracten en algemene voorwaarden teneinde deze aan te passen aan de nieuwe B2B-wet. U kan hiervoor steeds contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij Quorum of een e-mail sturen naar info@quorumlaw.eu.
Lees meer
Algemeen
Commercial
Corporate
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief • Welke bescherming tegen schuldeisers heeft u nog?

02/02/2021

Tijdens de eerste coronagolf voorzag de Belgische wetgever reeds in verschillende beschermingsmaatregelen voor ondernemingen in moeilijkheden waaronder een moratorium op faillissement en een tijdelijke inperkingen van beslagen (zie KB nr. 15 van 24 april 2020). De Belgische wetgever sprong ook tijdens de tweede golf bij door de goedkeuring van een tweede moratorium dat afliep op 31 januari 2021 (zie artikel 71 van de wet van 20 december 2020). Deze tijdelijke maatregelen waren dan ook noodzakelijk om een tsunami van faillissementsprocedures te vermijden en ondernemingen tijdelijk de nodige ademruimte te bieden. Voormelde maatregel heeft echter tot gevolg gehad dat verscheidene “zombiebedrijven” in leven worden gehouden, hetgeen niet wenselijk is. Dientengevolge heeft de federale regering beslist het moratorium niet te verlengen, doch wel een versoepeling van de procedure van gerechtelijke reorganisatie toe te staan. Op heden zijn ondernemingen dan ook niet langer automatisch beschermd tegen een faillissement. Deze nieuwe steunmaatregel, waarvan de concrete invulling nog niet bekend is, is gericht op de herlancering van ondernemingen door ze tijdelijk te beschermen tegen hun schuldeiser(s) en een plan uit te werken om de schulden systematisch weg te werken. Het wetboek economisch recht voorziet in drie soorten procedures: (i) een minnelijk akkoord met één of meerdere schuldeisers, (ii) een collectief akkoord met de schuldeisers, of (iii) een overdracht van een gedeelte of van het geheel van de onderneming onder gerechtelijk gezag. Voorlopig zijn ondernemingen nog aangewezen op de gewone regeling die is opgenomen in het wetboek economisch recht aangezien de federale regering de uitwerking van de versoepeling nog niet geconcretiseerd heeft. Een dergelijke procedure kan aanzienlijke voordelen opleveren voor ondernemingen en dient beter vroeg dan laat te worden overwogen. Zij is echter ook niet zonder risico’s voor bestuurders van ondernemingen. Bij een foutieve gerechtelijke reorganisatie kunnen bestuurders immers opdraaien voor alle schulden bij een navolgend faillissement. Het is dus van cruciaal belang om de toestand van de onderneming in kaart te brengen en weloverwogen een beslissing te maken voor de ene, dan wel de andere procedure. Gepaste begeleiding en advies zijn hierin cruciaal. Verkeert uw onderneming in moeilijkheden of heeft u verdere vragen over de impact van deze maatregelen? Neem dan zeker contact op met uw vaste contactpersoon bij Quorum of stuur een e-mail aan info@quorumlaw.eu. Let’s get through this together!
Lees meer
Algemeen
Commercial
Corporate
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief • Update • Let’s get digital

13/05/2020

Update Let’s get digital – Een praktische kijk: COVID – 19 crisis versus algemene vergadering. Geactualiseerde bijdrage naar aanleiding van de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van het Koninklijk Besluit van 28 april 2020 tot verlenging van de maatregelen genomen bij het Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020. Het KB nr. 4 heeft versoepelingen ingevoerd die vennootschappen in staat stellen hun algemene vergaderingen te organiseren zonder de dwingende regels ter bestrijding van het COVID-19 virus te overtreden. Het Koninklijk Besluit van 28 april 2020 verlengt het temporeel toepassingsgebied van de uitzonderingsregeling tot 30 juni 2020. De verlenging tot 30 juni 2020 heeft echter geen invloed op de uiterste datum voor de algemene jaarvergadering. Het principe blijft dat men de vergadering maximaal 10 weken mag uitstellen na de uiterste wettelijk toegelaten datum.
Lees meer
Algemeen
Commercial
Corporate
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief • Let’s get digital • Een praktische kijk

07/04/2020

Let’s get digital – Een praktische kijk: COVID – 19 crisis versus algemene vergadering. Het houden van fysieke vergaderingen is in tijden van de COVID- 19 crisis en de door de overheid opgelegde maatregelen onmogelijk geworden. In deze context werd een volmachtsbesluit met betrekking tot de organisatie van de algemene vergadering van vennootschappen voorgelegd aan de regering waarbij tijdelijk een aantal versoepelingen worden geboden die de vennootschappen in staat stellen de gewone algemene vergaderingen, die voorafgaand aan 19 april 2020 werden of moeten worden samengeroepen, te organiseren mits het respecteren van de dwingende regels ter bestrijding van het COVID-19 virus.
Lees meer
Algemeen
Commercial
Corporate
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief • Voorkomen is beter dan genezen

31/03/2020

Voorkomen is beter dan genezen – bestuurders nemen best nu maatregelen. De uitbraak van het COVID-19 virus en de beschermende maatregelen uitgevaardigd door de overheid hebben een bijzondere impact op uw onderneming, o.a. op financieel vlak. Bijgevolg is het cruciaal dat iedere bestuurder tijdig de nodige maatregelen kan nemen om bestuurdersaansprakelijkheid te vermijden.
Lees meer